Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.

(platný od 19.4.2016)

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1)  Náklady na pořízení kopií (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá formát A4 jednostranná kopie 2,00 Kč
oboustranná kopie 3,00 Kč
formát A3 jednostranná kopie 3,00 Kč
oboustranná kopie 6,00 Kč
barevná formát A4 jednostranná kopie 15,00 Kč
oboustranná kopie 20,00 Kč
formát A 3 jednostranná kopie 25,00 Kč
oboustranná kopie 42,00 Kč

2)  Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou ÚMČ Praha 13 za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

3)  Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan)

formát A 4 jednostranná 2,00 Kč
oboustranná 4,00 Kč

 

formát A 3 jednostranná 4,00 Kč
oboustranná 8,00 Kč

4)  Anonymizace osobních údajů

formát A 4 jednostranná 3,00 Kč

5)  Náklady na pořízení velkoformátových kopií

černobílá formát A 0

(po přepočtu na formát A4)

160,00 Kč

10,00 Kč

formát A1 140,00 Kč
formát A2 44,00 Kč
barevná formát A 0

(po přepočtu na formát A4)

300,00 Kč

19,00 Kč

formát A1 165,00 Kč
formát A2 60,00 Kč

Čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1)  1 ks CD  6,00 Kč

2)  1 ks  DVD  7,00 Kč

3)  1 ks  flash disk  dle aktuální pořizovací ceny

4)  Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

1)  Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle aktuálního sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje.

2)  V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1)  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč., odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců ÚMČ Praha 13 podle schváleného rozpočtu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2)  Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V.

Ostatní ustanovení

1)  Pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informací jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

2)  Výsledná cena nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti je součtem dílčích cen dle sazebníku.

3)  Žadatel může úhradu provést buď bankovním převodem na č.ú. 19-2000875359/0800 u České spořitelny, Praha, variabilní symbol  106/pořadové číslo žádosti, nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet s uvedeným variabilním symbolem a nebo v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Prahy 13 v úředních hodinách.