Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vodoprávní řízení

Odkazy na platné právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 Nařízení č. 10/2016 Sb., hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Formulář žádosti ve vodoprávním řízení