Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stavební povolení na prodloužení kanalizace do Třebonic

Praha13
31.08.2022
Nenechte si ujít

Úřad městské části Praha 13 vydal stavební povolení na prodloužení kanalizace do Třebonic, jeden z účastníků podal odvolání…Stavební odbor Prahy 13, jako
vodoprávní úřad a speciální stavební úřad vydal stavební povolení
k prodloužení sběrače T do Třebonic. 
Jde o kanalizační sběrač, který zajistí odtok splaškových vod
z Třebonic a přilehlého spádového území do veřejné kanalizace a následně
do čistírny odpadních vod. Součástí projektové dokumentace je i čerpací stanice
splaškových vod a výtlaku. Proti tomuto rozhodnutí bohužel podala
Římskokatolická církev Ořech, na jejímž pozemku je navržena čerpací stanice,
odvolání. Odvolací řízení běží a stavební povolení tak nenabylo právní moci. 

Historie projektu je velmi komplikovaná
a zdlouhavá. Investorem kompletní výstavby kanalizace,
včetně nového kanalizačního sběrače a rekonstrukce stávajícího vodovodu, je
Magistrát hlavního města Prahy. Odbor investic MHMP nechal zpracovat
projektovou dokumentaci 
firmou PUDIS, a.s.. V roce 2019 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby na akci č. 8781: „Prodloužení sběrače T do
Třebonic“. 
Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače do
obce Třebonice tak, aby mohla být tato lokalita napojena na veřejnou
kanalizační síť hl. m. Prahy. Firma PUDIS, a.s., dle smluvního závazku následně
po vydání územního rozhodnutí odevzdala vyhotovenou dokumentaci pro stavební
povolení, která byla předložena dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí
k projednání a k vydání stanovisek. Po projednání projektové
dokumentace byla podána žádost o stavební povolení. Součástí projektu je i
následná úprava místní infrastruktury. Po dokončení kanalizace a dalších inženýrských
sítí dojde ke kompletnímu dopravnímu řešení v obci, které bude zahrnovat
úpravu povrchů, chodníků, řešení MHD, včetně úpravy stávajících zastávek,
místní cyklostezky, přechodů pro chodce, napojení na stávající komunikace atd.

Sdílejte článek