Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Soutěžní kvíz pro děti

Úřad MČ Praha 13 aktivně a dlouhodobě podporuje rekonstrukci kanalizace a návazné infrastruktury v obci Třebonice

Aktuální stav projektu

– Investorem projektu kompletní výstavby kanalizace, včetně nového kanalizačního sběrače a rekonstrukce stávajícího vodovodu je Magistrát hlavního města Prahy.

 – Odbor investic MHMP nechal zpracovat projektovou dokumentaci 

Firma PUDIS, a.s., zpracovává pro odbor investic na MHMP projektovou dokumentaci jak na akci 8781„Prodloužení sběrače T do Třebonic“, tak na akci č. 0114 TV Stodůlky etapa 0004 Třebonice (výstavba splaškové a dešťové kanalizace, včetně rekonstrukce stávajícího vodovodu).

– Dne 20. 3. 2019 bylo pod č.j. P13-14275/2019 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby na akci č. 8781: „Prodloužení sběrače T do Třebonic“. Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače do obce Třebonice tak, aby mohla být tato lokalita napojena na veřejnou kanalizační síť hl. m. Prahy.

 Firma PUDIS, a.s., dle smluvního závazku následně po vydání ÚR na sběrač T odevzdala vyhotovenou dokumentaci pro stavební povolení, která byla předložena dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí k projednání a k vydání stanovisek

– Po projednání projektové dokumentace bude podána žádost o stavební povolení

– Dle informace MHMP se předpokládá, že v roce 2021 by mohl proběhnout výběr dodavatele na zhotovení stavebních prací na kanalizační sběrač T.

– Úřad městské části Praha 13 je jedním z účastníků řízení, pravidelně MHMP kontaktuje s cílem projekt v maximálně možné míře zrealizovat a účastní se všech koordinačních jednání svolaných projektantem.

– Součástí PD je i následná úprava místní infrastruktury, poté, co bude dokončena kanalizace a další inženýrské sítě, dojde tak ke kompletnímu dopravnímu řešení v obci, které bude zahrnovat úpravu povrchů, chodníků, řešení MHD, včetně úpravy stávajících zastávek, místní cyklostezky, přechodů pro chodce, napojení na stávající komunikace atd.

Dopravni reseni situace.pdf