Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Sběrné dvory

Sběrný dvůr Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice
Tel.: 731 142 348, provozovatel: Pražské služby a.s.

Zařízení je otevřeno shodně s ostatními sběrnými dvory v metropoli, ve všední dny od 8:30 do 17:00 hodin (v době platnosti letního času do 18:00 hodin), v sobotu od 8:30 do 15:00 hodin. V neděli a ve svátky je sběrný dvůr uzavřen.

Služby toho sběrného dvora mohou bezplatně využívat všichni Pražané starší 18 – ti let, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Ti uhradí pouze uložení stavebního odpadu nad 1m3 za měsíc. Pro ostatní uživatele je odložení odpadu zpoplatněno podle ceníku provozovatele. Ve sběrných dvorech lze odevzdávat i použitý textil, obuv a oděvy, použité oleje a tuky. Nově je možné na sběrné dvory odložit pneumatiky. Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí zde

K čemu slouží sběrné dvory

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů – objemný odpad, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, nápojové kartony a nebezpečné odpady. V rámci zpětného odběru lze odložit i vyřazená elektrozařízení.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mají možnost odkládat odpady zdarma (kromě stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a měsíc). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Mapu sběrných dvorů na území hlavního města Prahy naleznete zde

Více informací o sběrných dvorech naleznete zde.

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Prodloužení sobotní provozní doby sběrných dvorů