Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za rok 2021

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0323/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0323/2021 ze dne 26.07.2021

7. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za rok 2021

Rada městské části

I. bere na vědomí

Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zprávu za rok 2021

II. doporučuje

ZMČschválit Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zprávu za rok 2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení