Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dar od firmy AGRIWELL s.r.o.

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0108/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0108/2022 ze dne 28.03.2022

4. Dar od firmy AGRIWELL s.r.o.

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od firmy AGRIWELL s.r.o. na náklady spojené se stravováním ve školní jídelně předškolních dětí z Ukrajiny

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat darovací smlouvu s firmou AGRIWELL s.r.o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 08.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení