Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0227/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0227/2022 ze dne 23.05.2022

46. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě

Rada městské části

I. schvaluje

dodatek č.1 k pachtovní smlouvě mezi městskou částí Praha 13 a Veolia Energie ČR, a. s.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dodatek č.1

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 03.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení