Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721137689

06. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0248/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0248/2022 ze dne 06.06.2022

19. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721137689

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721137689 ze dne 25.11.2020 uzavřenou s pojišťovnou KOOPERATIVA, a. s.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721137689 ze dne 25.11.2020

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení