Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č.1 ke SoD „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami“

19. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0513/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 19.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0513/2022 ze dne 19.12.2022

7. Dodatek č.1 ke SoD „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami“

Rada městské části

I. schvaluje

dodatek č.1 ke SoD „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami“ mezi městskou částí Praha 13 a dodavatelem Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek č.1

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 21.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení