Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 (na parkovací místo č. 13 pod Školním zimním stadionem) z 26. 3. 2018

05. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 0506/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 05.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0506/2022 ze dne 05.12.2022

21. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 (na parkovací místo č. 13 pod Školním zimním stadionem) z 26. 3. 2018

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 uzavřené dne 26.3.2018

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 uzavřené dne 26.3.2018

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení