Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. S/402/087/1602/B/2016 ze dne 03.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2019

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0336/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0336/2022 ze dne 29.08.2022

27. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. S/402/087/1602/B/2016 ze dne 03.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2019

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. S/402/087/1602/B/2016 ze dne 03.10.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.09.2019 uzavřené mezi MČ Praha 13 a XXXX XXXXXX XXXXXXX a prodloužením pachtu do 30.09.2024

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení