Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č.2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu (S/239/2019/OMBI)

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0305/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0305/2021 ze dne 21.06.2021

25. Dodatek č.2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu (S/239/2019/OMBI)

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu S/239/2019/OMBI pro 10 kusů sloupů veřejného osvětlení v Centrálním parku mezi ul. Bronzová a K Zahrádkám

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat Dodatek č. 2

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení