Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0547/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0547/2021 ze dne 20.12.2021

7. Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu

Rada městské části

I. schvaluje

• dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 13 – textová část • dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 13 – organizační schéma

II. ukládá

tajemníkovi ÚMČ Ing. Jaroslavu Marešovi vydat • dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 13 – textová část • dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 13 – organizační schéma

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení