Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek k nájemní smlouvě s firmou Cumber cZ, a.s. na pronájem PNB

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 17/1998

I.
     SOUHLASÍ


s předloženým textem  „dodatku ke Smlouvě o  nájmu komplexu budov PNB“     II.
     UKLÁDÁ
*    ZS P.Weberovi [PEWE]                        T:31.12.98


zabezpečit podpis  obou smluvních stran na  „dodatku ke Smlouvě o
nájmu komplexu budov PNB“