Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek ke smlouvě č. S/228/2021/OKS na služby hostingu nového webu

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0081/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0081/2022 ze dne 14.03.2022

5. Dodatek ke smlouvě č. S/228/2021/OKS na služby hostingu nového webu

Rada městské části

I. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě S/228/2021/OKS o zajištění hostingu nového webu s společností Brilo Team s.r.o.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dodatek smlouvy

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 24.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení