Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek ke smlouvě o dílo “Přístavba učebnového pavilonu při ZŠ Mezi školami 2322, Praha 5”

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 382/1999


 

I. bere na vědomí


1.stavební změny v průběhu stavby “Přístavba učebnového pavilonu při ZŠ Mezi školami 2322,


Praha 5”


2. informaci starosty, že na tento pavilon bylo získáno více než 4 900 tis. Kč od HLMP a zároveň existuje příslib dotace od MF ČR . (zatím kryto z VHČ)II. Souhlasía) s navýšením ceny o celkovou částku Kč 6 844 992,- vč. DPH uvedené v nabídce na zhotovení zakázky dle výzvy jednomu zájemci a k podání nabídky na zhotovení zakázky dle


§ 50 odst.1, písm. c) a d) zákona č.199/1994 Sb. v platném znění


b) se změnou termínu předání díla k 31.7.1999III. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 15.08.99vypracovat dodatek ke smlouvě o dílo č. 1, kde bude zakomponována nová cena včetně úpravy platebního kalendáře


IV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 15.08.99Ing. P.Bratského podpisem dodatku ke smlouvě o dílo