Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce u ZŠ, Praha 13, Klausova 2450

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0454/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0454/2022 ze dne 07.11.2022

37. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce u ZŠ, Praha 13, Klausova 2450

Rada městské části

I. schvaluje

návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku dle přílohy č. 2

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení