Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dopis Ing. Pettíka, adresovaný místní radě

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 295/1999
 


 


 I. bere na vědomí


dopis pana Ing. Jaroslava Pettíka ze dne 19.5.1999, obsahující žádost o uzavření nájemní smlouvy s MČ Praha 13 na pozemek 2616/3 za 15 tis. Kč/rok od 1.1.1999 na dobu neurčitouII. REVOKUJE


usnesení MR č. 126 ze dne 23.3.1999v bodě II, týkajícího se vykoupení komunikace na pozemcích č. parcelní 2616/3, 2616/4 a 2616/6, vše k.ú.Stodůlky


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99


odepsat Ing. Pettíkovi a nabídnout mu na základě znaleckého posudku Ing. Myslíka jednorázové odstupné za věcné břemeno zachování veřejného osvětlení a pochozí komunikace ve výši 10 tis. Kč