Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dopis ministra životního prostředí-stanovisko k pražskému silničnímu okruhu

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 256/1999

I. bere na vědomí

informaci – kopii dopisu ministra ŽP Miloše Kužvarta starostovi MČ Křeslice, týkající se potvrzení nesouhlasného stanoviska MŽP s trasou pražského silničního okruhu


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.05.99


informovat MŽP o rozhodnutí MR MČ Praha 13 v této záležitosti s tím, že naše MČ projednala realizaci SO s kladným stanoviskem všech potřebných institucí