Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Hromadné garáže JZM Stodůlky – Hábova

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 374/1999

Souhlasí


s výstavbou polyfunkčního objektu (který bude obsahovat parkovací část a dále bude využit na obchod a služby pro veřejnost) pouze za těchto podmínek:


I. investor doloží vlastnický vztah k pozemku
  1. investor nechá zpracovat STUDII DOPRAVY V  KLIDU pro Stodůlky, ze


  2. které vyplyne potřebná kapacita a vhodný způsob parkování v  předmětné lokalitě  3. v  případě, že výše zmíněná studie dopravy v  klidu prokáže vhodnost umístění parkovacího zařízení, investor nechá projektovou dokumentaci dopracovat a uvede ji do souladu se všemi níže uvedenými připomínkami:


1)celková výška objektu nad terénem z  celkového počtu 3 NP bude zredukována na 1,5 NP, zbylý objem objektu bude zapuštěný v  zemi (-1,5 PP)


2)objekt musí být vzhledem k  platnému územnímu plánu i vzhledem k  novému návrhu územního plánu hl. m. Prahy, polyfunkční – t.j. bude v  sobě zahrnovat další funkce sloužící občanům


3)objekt musí splňovat požadavky kvalitní architektury vzhledem k  tomu, že bude součástí významného centra občanské vybavenosti


4)musí být zajištěno parkování na střeše objektu


5)navržená parkovací místa před objektem musí odpovídat příslušné ČSN


6)parkovací část objektu bude sloužit výhradně osobním vozidlům malých a středních parametrů


7)z projektové dokumentace musí být zřejmé všechny vjezdy a vstupy do objektu i jednoznačný počet parkovacích míst nebo garážových stání


8)v  projektové dokumentaci je nutné doložit stanoviska PRE a. s., PT a. s. a PP a. s. k výše uvedenému investičnímu záměru