Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0387/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0387/2021 ze dne 30.08.2021

39. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. jmenuje

konkurzní komisi k vyhlášenému konkurznímu řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele MŠ POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 ve složení: předseda: Mgr. Jan Šafir, členky: RNDr. Marcela Plesníková, PhDr. Zdenka Klesnilová, Mgr. Bohumila Pešková, Bc. Eva Vlastníková, PhDr. Galina Jarolímková a Bc. Lenka Briežniková, DiS

III. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzní komise RNDr. Zdeňka Klímu

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenovací pověření vypracované odborem školství pro uvedené členky konkurzní komise a předsedu konkurzní komise

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 10.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení