Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování ředitelky Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o., na dobu určitou

24. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0027/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 24.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0027/2022 ze dne 24.01.2022

13. Jmenování ředitelky Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o., na dobu určitou

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. jmenuje

Mgr. Jozefu Takáčovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace, na dobu určitou (do data jmenování ředitele/ředitelky této školy na základě vyhlášeného konkurzního řízení) s účinností od 1. 2. 2022 v souladu s § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenování pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace, a zajistit jeho předání prostřednictvím odboru školství Mgr. Jozefě Takáčové

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení