Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kabelové vedení NN z TS 4444 + VO – ul. Kopanina

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 375/1999

I. Souhlasí


s  výstavbou kabelového vedení NN z  TS 4444 + VO – ul. Kopanina za těchto podmínek:


1)je nutná koordinace s  budováním plynové přípojky (PD k  dispozici na OMI MČ Praha 13)


2)před vydáním stavebního povolení je třeba uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčené komunikace


3)po celou dobu stavby bude zajištěn příjezd i přístup ke všem objektům v  dotčené oblasti minimálně pro pohotovostní vozidla


4)před zahájením výkopových prací v komunikaci, požádá investor o povolení zvláštního užívání komunikací odbor dopravy MÚ MČ Praha 13 a předloží návrh DIO min. 4 týdny před zahájením prací


5)investor doloží souhlasné stanovisko Policie ČR SHMP DI


6)po skončení stavební akce budou pozemky dotčené výkopovými pracemi uvedeny do původního stavu a travnaté plochy budou osety travním semenemII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 31.08.99projednat s fou PRE možnost souběžného vybudování plynové přípojky formou zálohového zafinancování akce městskou částí v letošním roce