Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kulturní a obchodní centrum Stodůlky mezi ulicemi Nárožní, Bavorskou, Rozvadovskou spojkou a areálem BIS

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 533/1999

I. Souhlasí

s  předloženým materiálem “Kulturní a obchodní centrum Stodůlky mezi ulicemi Nárožní, Bavorskou, Rozvadovskou spojkou a areálem BIS” pouze za předpokladu zapracování (do PD – projektové dokumentace) a respektování níže uvedených připomínek. Je nutno:

 1. aby byla v  PD vyřešena uspokojivě kapacita zásobování areálu, včetně odstavování nákladních vozidel zajišťující zásobování uvnitř areálu
 2. aby byla v  PD vyřešena křižovatka Nárožní x Pod hranicí, a to jako řízená SSZ, přičemž středový dělící pás v ulici Nárožní musí být prodloužen ke křižovatce s ulicí Nárožní tak, aby vozidla zásobování přijížděla a odbočovala pouze vpravo ve směru od ulice Bucharova. Výjezd musí být řešen pouze odbočením vpravo do ulice Nárožní.
 3. aby v  ulici Nárožní byly šíře jízdních pruhů dle požadavků DOP MHMP z 29. 9. 1999. V  ulici Bavorská u křižovatky s  ulicí Nárožní je nutné rozšířit levý odbočovací pruh na 3,5 m.
 4. viz podmínky OŽP, které jsou přílohou materiálu (protokolu)
 5. aby investor provedl podrobný HG průzkum s provedením monitoringu kvality vody v  jezírku před zahájením stavebních prací a provedl ho jak v  průběhu výstavby, tak po jejím dokončení.
 6. přijmout taková opatření, která po dobu výstavby a při následném provozu areálu zamezí kolísání hladiny a případnému znečištění vody v  jezírku.
 7. aby se investor obrátil v  dostatečném předstihu před zahájením stavby na archeologické oddělení Muzea hl. m. Prahy, vzhledem k  tomu, že se jedná o území, odkud jsou již z  minulosti známy archeologické nálezy.
 8. aby investor uzavřel smlouvu o příspěvku na infrastrukturu MČ Praha 13II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 14.12.99

 1. informovat investora o výše uvedených podmínkách, uložených MR MČ Prahy 13, které je nutno zapracovat do PD.
 2. zajistit kontrolu splnění výše uvedených podmínek, za kterých Městská část Praha 13 souhlasí se stavbou – ve spolupráci s odbory výstavby, dopravy, OŽP a OÚR MÚ MČ Praha 13 a to nejpozději do územního řízení.
 3. v součinnosti s OLP vypracovat a uzavřít smlouvu s investorem o příspěvku na infrastrukturu Městské části Praha 13.