Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kulturní zařízení Velká Ohrada – smlouvy

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 1/2000

     Souhlasí


s tím, aby návrhy smluv, vztahujících se ke kulturnímu zařízení Velká Ohrada, byly druhou smluvní stranou doplněny ve smyslu připomínek JUDr. Černé a ve smyslu diskuse členů Místní rady MČ Praha 13 takto:ke Smlouvě o zástavním právu doplnit:


1/ “čistý” výpis z KN


2/ aktuelní znalecký posudek hodnoty objektu


3/ čestné prohlášení o právním vztahu mezi subjekty “Meinl” a “Imorent”do Smlouvy o užívání prostor doplnit:


1/ “Nedílnou součástí této smlouvy je kopie Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího


věcnému břemeni, uzavřené mezi MČ Praha 13 a fou Meinl”


2/ “Přílohou této smlouvy je Daňový předpis MF ČR, na jehož základě lze specifikovat rozsah


oprav, které bude zajišťovat pronajímatel, tj. fa Meinl” 


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 18.01.00v součinnosti s JUDr. Černou předat dopracované smlouvy členům místní rady tak, aby mohly být projednány a schváleny na příští schůzi MR