Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Majetkoprávní nevypořádané vztahy k obecnímu pozemku parc. č. 1245/1 – “PĚTIDOMEK”

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 272/1999

I. Souhlasí

 pronájmem obecních pozemků :a) par. č. 1245/38 a 1245/36 paní Turečkové, celkem 262 m 2 za 7 800,- Kč/rok


b) par.č.1245/37 a 1245/31 manželům Prskavcovým, celkem 244 m2 za 7 320,- Kč/rok


c) par.č.1245/35 panu Bednářovi, celkem 7 m2 za 210,-Kč/rok


d) par.č.1245/32 a 1245/33 manželům Kramárovým, celkem 60 m2 za 1 800,-Kč/rok


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99


1/ prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


2/ jednat před uzavřením nájemních smluv s uživateli pozemků o zaplacení nájemného dle bodu


I. tohoto usnesení zpětně za rok 1996-1998


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.09.99


Ing.Bratskému podepsat nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky