Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Náhrada TS 409 a rekonstrukce 1 kV

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 504/1999
 


 


I. Souhlasí


s výstavbou nové trafostanice a kabelového vedení v lokalitě ulic Mládí, Na Vlku, Pod Vlkem, Armády a K Vidouli za těchto podmínek:
1) Před vydáním stavebního povolení investor uzavře nájemní smlouvy na pozemky svěřené MČ Praha 13, jejichž pronájem je nezbytný pro stavbu nové trafostanice a kabelového vedení


2) Investor předloží na OÚR MČ Praha 13 ke konzultaci projektovou dokumentaci, ze které bude patrný vzhled nově osazené trafostanice v ul. Mládí


3) Před započetím prací investor projedná koordinaci s OMI MČ Praha 13


4) Před zahájením prací investor požádá o povolení zvláštního užívání komunikací


5) V místech určených městskou částí Praha 13 budou přechody přes komunikaci řešeny protlakem
  1. Po dokončení stavebních prací investor dotčené pozemky uvede do původního stavu a travnaté plochy dosije travním semenem  2. Po dokončení stavebních prací bude na dotčené pozemky uzavřena smlouva o věcném břemeniII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.10.99prostřednictvím OÚR oznámit investorovi souhlasné stanovisko včetně definovaných podmínek a v součinnosti s dotčenými odbory sledovat jejich plnění


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.10.99prostřednictvím OSOM a v součinnosti s OLP připravit smlouvu na zajištění výše definovaných podmínek a předložit ji starostovi k podpisu