Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva k pozemku parc. č. 2174/5 v k.ú. Stodůlky

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0298/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0298/2021 ze dne 21.06.2021

18. Nájemní smlouva k pozemku parc. č. 2174/5 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2174/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Stodůlky, za účelem vybudování opěrné zdi na pozemku parc. č. 29/6 v k.ú. Stodůlky. Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 155 00 Praha 5, na dobu určitou od 21.06. 2021 do 30.06.2021. Nájemce uznává, že část předmětného pozemku užívá již od 07.04.2021, celková doba stavebních prací 85 dní, za nájemné ve výši 30.600 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení