Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva k pozemkům parc. č. 2780/176 a parc. č. 2780/178 v k.ú. Stodůlky

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0299/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0299/2021 ze dne 21.06.2021

19. Nájemní smlouva k pozemkům parc. č. 2780/176 a parc. č. 2780/178 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 2780/176 a parc. č. 2780/178 v k.ú. Stodůlky za účelem opravy havarijního stavu izolací teras na úrovni 2.NP bytového domu a umístění kontejneru. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a Společenstvím vlastníků jednotek domu Mezi školami 2476 – 2481 na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2021 na celkové výměře 34,5 m2, realizace stavebních prací 60 dní, za nájemné ve výši 41.400 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení