Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva se smlouvou o předkupním právu pro manžele Bugyíkovi

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 561/1999


 
 


 


I. doporučuje mz


SOUHLASIT s nájmem a se zřízením předkupního práva k nemovitostem v k.ú.Stodůlky- k pozemkům par.č.334, par.č.335/1, par.č.346 a k domu čp.47 pro manželé Bugyíkovi za cenu:30,-Kč/m2/rok u zastavěného pozemku celkem- 1 410,-Kč/rok


5,- Kč/m2/rok u zahrady celkem- 4 825,-Kč/rok


500,-Kč/měsíc u stavby celkem- 6 000,-Kč/rok


Celková výše nájemného z pozemků a stavby za rok(12 měsíců) -12 235,-Kč/rok


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 10.12.99


zveřejnit tento záměr