Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Mezi Školami 2322

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0483/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0483/2022 ze dne 21.11.2022

30. Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Mezi Školami 2322

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu II. nařizuje odvod z fondu investic FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 250.000 Kč

III. souhlasí

s navýšením neivestičního příspěvku FZŠ Mezi Školami 2322 o 250.000 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesnikové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele FZŠ Mezi Školami 2322 o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení