Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955

05. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 0503/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 05.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0503/2022 ze dne 05.12.2022

18. Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu II. nařizuje odvod z fondu investic MŠ Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955 ve výši 70.000 Kč

III. souhlasí

s navýšením neivestičního příspěvku MŠ Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955 o 70.000 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku MŠ Motýlek, Praha 13, Vlasákova o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení