Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nařízení odvodu z fondu investic MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0327/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0327/2021 ze dne 26.07.2021

11. Nařízení odvodu z fondu investic MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu II. nařizuje odvod z fondu investic MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174 ve výši 70.000 Kč

III. souhlasí

s navýšením neivestičního příspěvku MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174 o 70.000 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174 o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 10.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení