Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nařízení odvodu z fondu investic ZŠ Klausova 2450

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0343/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0343/2022 ze dne 29.08.2022

34. Nařízení odvodu z fondu investic ZŠ Klausova 2450

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu II. nařizuje odvod z fondu investic ZŠ Klausova 2450 ve výši 277.000 Kč

III. souhlasí

s navýšením neivestičního příspěvku ZŠ Klausova 2450 o 277.000 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele ZŠ Klausova 2450 o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení