Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na poskytnutí přístřeší v ubytovacím zařízení MČ Praha 13, Heranova 1547, Praha 5; návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0098/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0098/2022 ze dne 14.03.2022

22. Návrh na poskytnutí přístřeší v ubytovacím zařízení MČ Praha 13, Heranova 1547, Praha 5; návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP

Rada městské části

I. schvaluje

1) poskytnutí přístřeší paní XXXXXXXXXX XXXXXXXX v ubytovací jednotce č. 6, o vel. 3+1, v ubytovacím zařízení MČ Praha 13, Heranova 1547, Praha 5, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

2) prodloužení podnájemních smluv dle čl. VII platných „Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13“ na dobu určitou do 30.4.2023 s podnájemci: XXXXXXXXX XXXXXX, Olštýnská 733, Praha 8, byt č. 15; XXXXXX XXXXX – Olštýnská 733, Praha 8, byt č. 91; XXXXXXXX XXXXX, Arnošta Valenty 650, Praha 9, byt č. 16; XXXXXXXX XXXX, Bobkova 718, Praha 9, byt č. 7; XXXXXXXX XXXXXXX, Bryksova 779, Praha 9, byt č. 8

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty informovat OSP a správce IKON, s.r.o., o poskytnutí přístřeší a podepsat dodatky k podnájemním smlouvám dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení