Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za I. pololetí školního roku 2021/2022

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0125/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0125/2022 ze dne 28.03.2022

21. Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za I. pololetí školního roku 2021/2022

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s návrhem na přiznání mimořádných odměn za 1. pololetí školního roku 2021/2022 ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 předloženým v příloze č. 2

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím odboru školství písemně informovat ředitelky a ředitele MŠ, ZŠ a DDM o přiznání mimořádné odměny za 1. pololeti školního roku 2021/2022 a o možnosti její výplaty

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení