Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na skončení nájmu prostorů sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží Radnice MČ Praha 13 a nájmu movitých věcí dohodou

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0100/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0100/2022 ze dne 14.03.2022

24. Návrh na skončení nájmu prostorů sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží Radnice MČ Praha 13 a nájmu movitých věcí dohodou

Rada městské části

I. schvaluje

a) skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží v objektu Radnice MČ Praha13 a skončení nájmu movitých věcí s nájemcem restaurace společností Charly Amusement, s.r.o., Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4 – Krč, IČO 25106805, ke dni 31.3.2022
b) návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 13.9.2017 a dohody oukončení smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 26.9.2017

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dohodu o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání a dohodu o ukončení smlouvy o nájmu movitých věcí dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.03.2022

III. ukládá

vedoucímu OHS Jaroslavu Matýskovi zajistit převzetí prostoru sloužícího podnikání včetně věcí movitých v souladu s dohodami v termínu do 31.3.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení