Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na skončení podnájemní smlouvy dohodou a uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP; návrh na prodloužení smlouvy o ubytování

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0306/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0306/2021 ze dne 21.06.2021

26. Návrh na skončení podnájemní smlouvy dohodou a uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP; návrh na prodloužení smlouvy o ubytování

Rada městské části

I. schvaluje

a) skončení smlouvy o podnájmu bytu č. 16, 0+1, Mansfeldova 805, Praha 9, uzavřenou s XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dohodou k 30.6.2021
b) uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 12, 1+1, Kučerova 768, Praha 9, s paní XXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.6.2022 dle čl. VII platných „Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13“
c) uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 16, 0+1, Mansfeldova 805, Praha 9, s paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.6.2022 dle čl. VII platných „Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13“
d) prodloužení smlouvy o ubytování s panem XXXXXXXX XXXXXXXv apartmánu č. 3 v PLCNB,Seydlerova 2451, Praha 5, o 1 rok

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, podepsat dohodu o skončení podnájemní smlouvy, smlouvy o podnájmu bytu a dodatek ke smlouvě o ubytování dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení