Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování IT služeb

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0327/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0327/2022 ze dne 29.08.2022

18. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování IT služeb

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování IT služby s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 11000; IČO 00064581

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat Smlouvu o poskytování IT služby s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 11000; IČO 00064581

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení