Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13“

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0357/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0357/2021 ze dne 30.08.2021

9. Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13″

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13“

II. schvaluje

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13“

III. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku advokátní kancelář AK Vladimír Tögel, advokát, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5 a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Plesníkové
• podepsat výzvu k podání nabídky k předmětné veřejné zakázce a plnou moc pro AK Tögel
• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spolupráci s AK Tögel a OLP

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.09.2021

V. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:
členové: Ing. Vít Bobysud, Mg. Jan Šafir, Mgr. Evžen Mošovský, Ing. Nikola Uramová, Ing. Evžen Krouský
náhradníci: Mgr. Yveta Kvapilová, RNDr. Zdeněk Klíma, Hana Vilímová, Ing. Dana Břízová, Ing. Michal Soukup
tajemník komise: zástupce AK Tögel

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení