Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami pro zřízení dvou tříd mateřské školy“

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0281/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0281/2022 ze dne 25.07.2022

4. Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami pro zřízení dvou tříd mateřské školy“

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami pro zřízení dvou tříd mateřské školy“

II. schvaluje

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy pavilonu „P“ ZŠ Mezi Školami pro zřízení dvou tříd mateřské školy“

III. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku advokátní kancelář AK Vladimír Tögel, advokát, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Plesníkové
• podepsat výzvu k podání nabídky k předmětné veřejné zakázce a plnou moc pro AK Tögel
• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky, vč. zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spolupráci s AK Tögel a OLP

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.08.2022

V. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení: členové: RNDr. Marcela Plesníková, Mg. Jan Šafir, Mgr. Evžen Mošovský, Jitka Valečková, Ing. Evžen Krouský
náhradníci: Mgr. Yveta Kvapilová, RNDr. Zdeněk Klíma, Hana Vilímová, Ing. Dana Břízová, Ing. Michal Soukup 
tajemník komise: zástupce AK Tögel

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení