Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Ovčí Hájek a MŠ Zázvorkova“

06. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0232/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0232/2022 ze dne 06.06.2022

3. Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Ovčí Hájek a MŠ Zázvorkova“

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Ovčí Hájek a MŠ Zázvorkova“

II. schvaluje

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Ovčí Hájek a MŠ Zázvorkova“

III. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku advokátní kancelář AK Vladimír Tögel, advokát, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Plesníkové

• podepsat výzvu k podání nabídky k předmětné veřejné zakázce a plnou moc pro AK Tögel

• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky, vč. zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s AK Tögel a OLP

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.06.2022

V. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:

členové: RNDr. Marcela Plesníková, Mg. Jan Šafir, Mgr. Evžen Mošovský, Jitka Valečková, Ing. Evžen Krouský

náhradníci: Mgr. Yveta Kvapilová, RNDr. Zdeněk Klíma, Hana Vilímová, Ing. Dana Břízová, Ing. Michal Soukup 

tajemník komise: zástupce AK Tögel

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení