Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na výpověď z nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0382/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0382/2021 ze dne 30.08.2021

34. Návrh na výpověď z nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

výpověď z nájmu prostorů sloužících podnikání dle NOZ pronajatých spol. OZ ZUB, s.r.o., IČO 29132398, se sídlem Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 na základě nájemní smlouvy č. S/332/155/0220/ P/2005 ze dne 1.6.2005 včetně dodatků, z důvodu hrubého porušení povinností nájemce spočívajícího v neplacení nájemného a záloh na služby (k 30.7.2021 dluží za 1-3 Q r. 2021), nezaplacení poplatků za telefon, nezpřístupnění pronajatého prostoru; výpovědní lhůta je tříměsíční

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty informovat správce Centra, a.s., o tomto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení