Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0460/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0460/2021 ze dne 25.10.2021

6. Návrh na zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu k tomuto materiálu a protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“

II. schvaluje

zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

III. ukládá

místostarostkce RNDr. Marcele Plesníkové

1. podepsat rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“ a zajistit rozeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

2. zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení a písemnou zprávu zadavatele v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení