Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hl. města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0412/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0412/2021 ze dne 13.09.2021

18. Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hl. města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem nařízení HMP, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů a neuplatňuje k návrhu žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem dopravy stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru dopravy MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 20.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení