Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů

11. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0454/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 11.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0454/2021 ze dne 11.10.2021

20. Návrh nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů a neuplatňuje k návrhu žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním, odborem stavebním a referátem krizového řízení stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru bezpečnosti MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 20.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení