Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh nařízení, kterým se vydává tržní řád

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0341/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0341/2021 ze dne 26.07.2021

25. Návrh nařízení, kterým se vydává tržní řád

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává nový tržní řád a k uvedenému návrhu nařízení uplatňuje připomínky, které jsou uvedené v příloze č. 5 tohoto materiálu

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním, odborem ekonomickým, oddělení daní a poplatků a odborem živnostenským přijaté stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 16.08.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení