Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh novely nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0364/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0364/2022 ze dne 29.08.2022

55. Návrh novely nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem stavebním stanovisko Rady MČ Praha 13 na Magistrát hl. m. Prahy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 19.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení