Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (svěřený nem. majetek k bydlení)

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0164/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0164/2022 ze dne 25.04.2022

18. Návrh obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (svěřený nem. majetek k bydlení)

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (dále jen HMP), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (prodej svěřeného nem. majetku sloužícího k uspokojení bydlení) a k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky HMP neuplatňuje žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem majetkovým, bytovým a investičním stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru legislativnímu a právnímu MHMP, odd. veřejného práva a legislativy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 04.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení